TAP

Quenda Actuación Profesional

Ao final de cada ano o Colexio procede á actualización das listas da Quenda de Actuación Profesional (TAP), que se fan públicas e distribúense aos diferentes órganos da Administración Estatal e Autonómica, Consello Xeral de Economistas, Consello Galego de Colexios de Economistas e calquera outra Corporación de Dereito Público onde os economistas e titulados mercantís poden actuar profesionalmente, así como a consumidores ou usuarios e a calquera operador xudicial que solicite ao Colexio as listas dos TAP.

Prazo solicitudes 2021 pechado. 

 

Requisitos a cumprir

A incorporación ás listas da Quenda de Actuación Profesional require o cumprimento dos seguintes requisitos.

Requisitos xerais para todas as listas

Ser economista ou titulado mercantil colexiado -como exerciente por conta propia- no Colexio de Economistas de Pontevedra ou sociedade profesional rexistrada no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio.

Estar ao corrente no pago das cotas.

Cubrir a solicitude que para ese efecto facilitará o Colexio, acompañando a documentación acreditativa correspondente.

Non estar a cumprir sancións de calquera orde que inhabiliten para o exercicio da profesión no ámbito material propio da relación de que se trate, nin estar sometido a suspensión cautelar que produza dita inhabilitación.

No caso de que o profesional fose obxecto de baixa forzosa no TAP, que transcorrese, desde a data de efectividade da última baixa así producida, tres anos ata a solicitude de readmisión.

Para a renovación anual, acreditar cumprir no último ano os requisitos de formación continuada. Aceptar os encargos para os que sexa designado, salvo causa de forza maior, debidamente xustificada, que deberá comunicarse por escrito.

Requisitos específicos

Expertos contables: estar rexistrado no REC como experto contable acreditado.
Rexistro de Mediadores: os establecidos polo Real Decreto 980/2013 (formación específica homologada e seguro de responsabilidade civil profesional).
Administradores concursais: conforme ao actual artigo 27 da Lei Concursal.

Requisitos TAP

NOTA: estes serán os requisitos esixibles en tanto non entre en vigor o desenvolvemento regulamentario que regulará o acceso á profesión.

Requisitos de formación continuada (para renovacións)

En xeral: calquera outro requisito que veña esixido polo ordenamento xurídico para as actividades de que se trate, e respecto a as relacións que afecten.

  • Para a Lista de Peritos: 12 horas.
  • Para a Lista de Administradores Concursais: 20 horas anuais das que, polo menos 16, haberán de ser necesariamente en materia concursal e societaria, os 4 restantes poderán ser igualmente en materia concursal ou en materias afíns.
  • Expertos contables. as esixidas polo REC (20 horas anuais de formación continua en contabilidade e materias afíns, que deberán estar homologadas polo REC).
  • Rexistro de mediadores: 20 horas de carácter eminentemente práctico, polo menos cada 5 anos (segundo RD 980/2013).
Información adicional sobre protección de datos
Quen é o Responsable do Tratamento?
Identidade: Colexio de Economistas de Pontevedra
Dirección: María Berdiales, 3 Entrpta. 36203 Vigo
Teléfono: 986 222 212
Correo electrónico: pontevedra@economistas.org
Delegado de Protección de Datos: Dª María das Mercedes Martínez Rilo
Contacto DPD: pontevedra@economistas.org

Con que finalidade tratamos os seus datos?
Os datos que nos facilita son tratados coa finalidade de confeccionar as listas de quendas de actuación profesional de acordo coas normas do Rexistro de Expertos Contables, Rexistro de Mediadores e Rexistro de Administradores Concursais.

Por canto tempo consérvanse os seus datos?
Os seus datos serán conservados mentres cumpra cos requisitos esixidos na normativa aplicable durante o período de vixencia ou vostede non revogue o seu consentimento.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal do tratamento é o consentimento do interesado.

A quen se comunica os seus datos?
Os seus datos serán comunicados aos rexistros correspondentes que se detallan na propia solicitude coa finalidade de cumprir coas normas legais que regulan a actividade profesional. A confección de listaxes de quendas de actuación profesional terá carácter de fonte accesible ao público. Os seus datos tamén poden ser comunicados ás autoridades administrativas con competencia na materia dentro dos supostos legalmente previstos.

Cales son os seus dereitos?
O titular dos datos ten dereito a: Acceder aos seus datos Rectificar os seus datos Suprimir os seus datos Portar os seus datos a outro responsable Opoñerse a todo ou parte do tratamento Limitar o uso dos seus datos persoais

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

 

 

CV Administradores
Concursais 2021
​​​​Descarga o arquivo

Requisitos e
Tipo de Listas
​​​Descarga o arquivo

Listas TAP
2021
Descarga o arquivo