Benvida

O Colexio de Economistas de Pontevedra, como corporación de dereito público que agrupa aos economistas profesionais da provincia de Pontevedra, traballa para ofrecer servizo a toda a sociedade e ao colectivo específico dos economistas.

Ten entre os seus alicerces fundamentais dar apoio e cobertura, desde diferentes ámbitos, aos profesionais da economía e da empresa, co obxecto de atender de forma óptima á continua necesidade de formación e actualización. Agrupa os intereses dos seus membros, defendendo sempre a profesión e os intereses dos colexiados, promovendo a súa figura e o seu código deontolóxico.

Desde o Colexio afrontamos cada día os novos desafíos da conxuntura actual, co ambicioso obxectivo dunha maior participación na sociedade. Queremos potenciar un Colexio de Economistas aberto a iniciativas que faciliten e permitan mellorar a contorna de cada colexiado e con iso, repercutir positivamente nos servizos prestados á sociedade e ao progreso social.

Esta web xorde do esforzo e traballo de todos os que formamos o Colexio de Economistas de Pontevedra para poñer en coñecemento da sociedade quen son e cales son os servizos que podemos ofrecer, dunha forma áxil e próxima, ademais de ofrecer toda a información e servizos que os Economistas necesiten. Convidamos a todos aqueles novos futuros economistas que cada ano saen das nosas facultades a que nos coñezan e por suposto a que formen parte deste Colectivo que ofrece sinerxias fundamentais para o comezo dunha prometedora carreira profesional.

Unete e desenvolve a túa profesión en primeira liña!

 

Lucy Amigo

OBXECTIVOS PRIMORDIAIS

Os obxectivos primordiais do Colexio son:

 1. Velar pola satisfacción dos intereses xerais relacionados co exercicio da profesión de Economista.
 2. Lograr a constante mellora do nivel de calidade das prestacións dos colexiados, promovendo a súa formación e perfeccionamento.
 3. Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio da profesión de Economista.
 4. Colaborar coas administracións públicas no exercicio das súas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.
FUNCIÓNS

Para o seu cumprimento, o Colexio exerce as funcións encomendadas na lexislación básica do Estado, e nos Estatutos Colexiais, o cumprimento destes fins, o Colexio exerce as funcións encomendaentre as que destacamos, sen ánimo de exhaustividad, as seguintes:  ​​​​​​

 • Exercer no seu ámbito a representación e defensa da profesión.
 • Ordenar no marco da súa competencia a actividade dos colexiados, velando pola ética e dignidade profesional dos mesmos así como conciliando os seus intereses co interese social e cos dereitos dos cidadáns.
 • Organizar actividades dirixidas á formación e o perfeccionamento profesional dos colexiados.
 • Participar de forma activa coas entidades de formación dos futuros titulados na mellora dos plans de estudos e na súa preparación.
 • Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión e análogos que sexan de interese para os colexiados, así como de cobertura de posibles responsabilidades civís contraídas por eles no exercicio da súa profesión.
CENTRO DE SERVIZOS

Sen descoidar pois estes obxectivos, o Colexio funciona como un centro de servizos, ofrecendo aos seus colexiados, entre outros, os seguintes:

 • Formación especializada e de reciclaxe.
 • Información.
 • Servizos de emprego.
 • Servizos asistenciais.

Coléxiate e accede a todos os nosos servizos.

 

LEXISLACIÓN