Logotipo do Colexio de Economistas de Pontevedra

Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Revista Balance

Última publicación Descarga a publicación.

pdf Descárgaa 0.94Mb

Directorio de colexiados

Política de privacidade

Confidencialidade e protección de datos

A efecto do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Colexio de Economistas de Pontevedra, informa o Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para Colexio de Economistas de Pontevedra e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co Usuario, así como os labores de información, formación e comercialización do servizo e de actividades relacionadas cos mesmos. No momento da aceptación das presentes condicións xerais, Colexio de Economistas de Pontevedra precisará do Usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.

 

Rexistro de ficheiros e formularios

A cumplimentación de formularios de rexistro é obrigatoria para acceder e gozar de todos os servizos e servizos. No entanto, para boletíns informativos deberá facilitar a súa dirección de e-mail e para o uso de determinados servizos baixo rexistro deberá inscribirse como usuario rexistrado de Colexio de Economistas de Pontevedra. O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou participar en calquera das promocións nas que se soliciten datos carácter persoal.

De acordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu rexistro como Usuario, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Colexio de Economistas de Pontevedra C.I.F. G-36622652 e domicilio en Rúa Colón, 29 - 2º Dcha. 36201 Vigo - Pontevedra , tendo implementadas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño.

 

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

O Usuario rexistrado ou o subscritor de boletíns informativos é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose Colexio de Economistas de Pontevedra de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

O usuario rexistrado ou subscrito acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

Colexio de Economistas de Pontevedra non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso de devandita información.

Se exonera a Colexio de Economistas de Pontevedra de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por Colexio de Economistas de Pontevedra sempre que proceda de fontes alleas a Colexio de Economistas de Pontevedra.

 

Finalidades

As finalidades da recollida de datos son: o desenvolvemento de actividades e prestación de servizos nas áreas da informática, telecomunicación, a información e a comunicación (en particular, as actividades relacionadas con Internet e calquera outras redes, incluíndo actividades de acceso, actividades de produción, distribución e/ou exhibición de contidos propios ou alleos, actividades de portal e actividades de comercio electrónico).

Cesión de datos a terceiros

Colexio de Economistas de Pontevedra soluciones non realizará cesión de datos dos usuarios a terceiros.

No entanto, no caso de ser cedidos produciríase unha información previa á recollida e o consentimento expreso do afectado.

Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por correo: dirixido a Colexio de Economistas de Pontevedra, Ref. LOPD, C/ Colón, 29 - 2º Dcha. 36201 Vigo - Pontevedra.

Para exercer devanditos dereitos e en cumprimento da Instrución 1/1998, de 19 de xaneiro, da Axencia Española de Protección de Datos, é necesario que vostede acredite a súa personalidade fronte a Colexio de Economistas de Pontevedra mediante o envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidade ou calquera outro medio válido en Dereito.

No entanto, a modificación ou rectificación dos datos de rexistro, para aqueles usuarios que teñan acceso á plataforma de servizos, poderase realizar nos propios servizos via Web identificándose, previamente, co seu usuario e contrasinal.

Medidas de seguridade

Colexio de Economistas de Pontevedra adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos e recollidos no RD 994/1999 de Medidadas de Seguridade, no entanto, dispomos doutros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a Colexio de Economistas de Pontevedra.

Colexio de Economistas de Pontevedra non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a Colexio de Economistas de Pontevedra; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fose do control de Colexio de Economistas de Pontevedra.

Iso no entanto, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

 Aceptación e Consentimento

O Usuario declara ser informado as condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de Colexio de Economistas de Pontevedra, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade